Pedagogická koncepce

 

 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Kapacita: 15 dětí na den a 2 pedagogové
Děti: od 2,5 -7 let
Zázemí: borový les u města Bzenec, dvě maringotky se zastřešenou pergolou

 

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

Věcné podmínky

 • DOSTUPNOST
 • VYBAVENÍ - vytápěná maringotka, venkovní sociální zařízení, pískoviště, herní prvky
 • OKOLÍ - borovicový les

Psychosociální podmínky: - POBYT V PŘÍRODĚ (zdravé utváření osobnosti, smysluplné impulsy, rozvoj tvořivosti, fyzické zdatnosti, odolnosti - rozšiřování komfortní zóny, sounáležitost, řád, zákonitosti a souvislosti vůči všemu živému...)

SKUPINA DĚTÍ - individuální přístup, věkově rozvrstvená skupina - rozvoj soc. dovedností, respektují pravidla pro fungování skupiny...)

KOMUNITNÍ FUNGOVÁNÍ ŠKOLKY - zapojení rodičů -schůzky, příprava beneficí, pomoc při tvorbě a údržbě zázemí, finanční a materiální pomoc, slavnosti.

ŽIVOTOSPRÁVA - denně dostatek pohybu - pobyt venku vytváří rámec zdravého životního stylu stravování - vaříme si sami, bez rafinovaného cukru, bílé mouky a masa, dbáme na pitný režim

 

4) ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

 • řízení klubu
 • personální zajištění: vždy přítomní 2 průvodci
 • pravidla lesa a klubu: pro bezpečný a bezproblémový pobyt v lese dodržujeme pravidla, průvodci mají kurzy první pomoci a BOZP
 • systém organizace vzdělávání: klub má svůj řád, program a rytmus v denním, týdenním i ročním běhu

  DENNÍ ŘÁD (celodenní provoz: 8.00 - 16.00)
  8.00 - 9.00 příchod dětí, volná hra
  9.00 - 9.30 ranní kruh
  9.30 - 10.15 svačina
  10.15 - 12.00 pobyt v lese s nabídkou programu
  12.00 - 12.15 příprava na oběd
  12.15 - 13.00 oběd
  13.00 - 15.00 odpočinek, spánek, čtení pohádek, předškolní příprava
  15.00 - 16.00 nabídka výtvarných činností, volná hra

  MĚSÍČNÍ RYTMUS: proměny přírody - slavnosti, tématická setkání

 

5) CHARAKTERISTIKA A OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Zdroje pro vytváření obsahu vzdělávacího programu: RVP PV
Alternativní směry v pedagogice


Koncept lesních mateřských škol:

 • většinu času děti tráví venku a za každého počasí
 • příroda je nevyčerpatelným zdrojem vzdělávací nabídky
 • žádné nebo minimum hraček
 • k dispozici pracovní nářadí-motyčky, vozíčky, lopatky, pilky, nože a materiál z přírody
 • děti jsou odkázány sami na sebe-svoji tvořivost, představivost


Waldorfská pedagogika

 • inspirací je pro nás uvědomění si nepostradatelnosti denního řádu v životě dětí, vnímání proměn přírody během roku

 

Montessori pedagogika

 • inspiruje nás tím, že vychází z potřeb dítěte, rozvíjí smyslové vnímání, pomáhá dítěti, aby to dokázalo samo, pomáháme dítěti si zafixovat pracovní návyky, řád, nerušíme dítě při jeho činnosti

 

Environmentální výchova

 • nenásilnou formou jsou děti vedeny k zájmu o přírodu a k pochopení přírodních dějů, zákonů, k pozitivnímu vztahu k přírodě a k ochotě ji chránit
  Udržitelný rozvoj

 

Metody a přístupy ve vzdělávání: Respektovat a být respektován

 • děti jako partneři v komunikaci
 • podílí se na společném rozhodování
 • každý může vyjádřit svůj názor
 • učí se za pomoci průvodce řešit konfliktní situace
 • respektujeme jeho emoce
 • nehodnotíme


Situační učení

 • prožívá a reaguje na reálné situace při pobytu v přírodě
 • dítě si uvědomí své možnosti, schopnosti fyzické, sociální
 • rozvíjí schopnost nalézat smysluplná řešení


Prožitkové učení

 • dětem nepředáváme hotové informace, názory, postoje
 • má možnost si vše reálně ohmatat, prožít a vytvořit si vlastní názor a reálnou představu o okolním světě
 • je spontánní, objevné, tvořivé, konkrétní a celostní
  Informální učení - dítě se učí mimoděk z okolního světa(obklopujeme dítě Věcmi, kterými chceme, aby se zabývalo)
  Transformální učení - dítě se učí od odborníků

 

METODY: nápodoba, praktická zkušenost, mezigenerační učení


FORMY UČENÍ: převažuje VOLNÁ HRA-inspirovaná, není intelektuální, není orientovaná na výsledek, je vnitřně motivovaná

ROLE UČITELE:

 • hraničář: vytváří bezpečné hranice jak v pohybu tak v chováni
 • facilitátor: podporuje dítě, přeje pozornost
 • cíleně nabízí činnost


VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
- plánovaný na měsíc v integrovaných blocích
- rozvíjíme kompetence vytyčené v RVP PV: k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské
- zahrnuje všechny vzdělávací oblasti:

Dítě a jeho tělo
Dítě a ten druhý
Dítě a svět
Dítě a jeho psychika
Dítě a společnost

 • pedagog nabízí: hry, básničky, aktivity pohybové, výtvarné, práce na pozemku, četba
 • environmentální výchova - většinou v lese, nebo program objednaný
 • volná hra
 • předškolní příprava
 • mimoškolní aktivity - návštěvy divadel, koncertů, zařízení, institucí, DD, dílen, ZOO, farma atd....
 • slavnosti
 • zaměření na samostatnost, sebeobsluhu

PEDAGOG: je přesvědčen, že příroda je vhodným prostředím pro vzdělávání

 • vytváří v dětech vztah k přírodě
 • má stejnou radost z pohybu, vytváří láskyplné prostředí, s humorem, bezpečné prostředí
 • snaží se o UR - udržitelnost životního prostředí v protikladu ke konzumnímu stylu života
 • podporuje dohodu, respektování, pomoc slabšímu, samostatnost

 

6) EVALUAČNÍ SYSTÉM

 • pravidelné schůzky pedagogů
 • měsíční plány, přípravy, reflexe
 • odborné semináře
 • kronika
 • pravidelné pozorování dětí, poté problémy řešíme s kolegy, pokud náprava nevedla k úspěchu, konzultujeme s rodiči
 • osobní kontakt s rodiči
 • komunikace s rodiči emaily
 • vlastní webové stránky, fotky na Rajčeti

© 2018 Lesní školka Petrklíč