Aktuální projekty

Jsme zapojeni do projektu "Učit se pro život", jenž se zabývá vzděláváním pracovníků neziskových organizací v oblasti neformálního vzdělávání.

Název projektu: Učit se pro život - Šablony pro NNO


Cíl projektu: Zkvalitnění neformálního vzdělání a vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a vzájemné spolupráce. Projekt vytvoří těmto pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům potřebnou podporu ke zvyšování jejich kompetencí, a to zejména formou vzdělávání, vzájemného informování, mentoringu, síťování se zkušenými kolegy a podporou spolupráce neziskových organizací, k předávání zkušeností a sdílení dobré praxe mezi jednotlivými aktéry neformálního vzdělávání v regionu.

Stručný popis projektu:

Projekt Učit se pro život se zabývá vzděláváním pracovníků neziskových organizací v oblasti neformálního vzdělávání. Umožní sedmi organizacím z ORP Kyjov zabývajícím se neformálním vzděláváním posunout schopnosti a dovednosti svých pracovníků v oblasti práce s dětmi a zároveň díky účasti v klubech a na projektových dnech poskytne dětem a mládeži navštěvujícím tyto organizace kvalitnější a inovativní prostor pro jejich další osobnostní rozvoj.

Budou realizovány tyto aktivity:
1. Řízení projektu
2. Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání - realizace do vzdálenosti 10 km
3. Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání - realizace ve vzdálenosti 10 a více km
4. Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání bez financování osobních nákladů
5. Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů
6. Tandemové neformální vzdělávání bez financování osobních nákladů
7. Tandemové neformální vzdělávání s financováním osobních nákladů
9. Zavádění nových metod v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů
10. Klub v neformálním vzdělávání
11. Projektový den v klubovně bez financování osobních nákladů
12. Projektový den v klubovně s financováním osobních nákladů
13. Projektový den mimo klubovnu

Aktivit projektu jsou zaměřeny tak, aby pracovníci získali nové kompetence v oblastech inkluze, polytechnického vzdělávání, projektové výuky, kulturního povědomí, osobnostně sociálního rozvoje, čtenářské gramotnosti, cizích jazyků a rozšířila se tak nabídka kvalitního neformálního vzdělávání. Aktivity jsou také realizovány v oblastech, do nichž se přesouvá dle analýzy potřeb poptávka po mimoškolním vzdělávání.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

© 2018 Lesní školka Petrklíč